Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/clients/client251/web255/web/beta/inc/stats.php on line 21

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/clients/client251/web255/web/beta/inc/stats.php on line 22

Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /var/www/clients/client251/web255/web/beta/inc/stats.php on line 31

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/clients/client251/web255/web/beta/inc/stats.php on line 32
 Railgallery - Fotoprůvodce - Českoněmecké pohraničí

Fotoprůvodce - Českoněmecké pohraničí

Jedním z nových projektů na stránkách Railgallery.cz je také fotoprůvodce. Rádi bychom Vám čas od času přinesli informace o tratích, provozu na nich a hlavně zajímavé tipy na focení. A samozřejmě nejen to. Každý náš fotoprůvodce Vám také prozradí ji jiné neželezniční zajímavosti a tipy. Premiérového dílu se ujal Ferda Hejl a zavede nás do jeho oblíbeného pohraničí....

Začněme tedy hezky od začátku jak to s přihraničními dárhami bylo. Saské úzkorozchodné dráhy(Sächsische Schmalspurbahnen) byly jednotným systémem úzkokolejné železnice které vybudoval Saský stát. Síť saských úzkokolejných železnic s délkou více než 500 km, tvořila v roce 1918 největší systém úzkokolejných železnic na území Německa. Hlavním důvodem budování úzkokolejek v tak velikém rozsahu byla snaha o podporu industriálního růstu i v okrajových horských oblastech Saska převážně při hranicích Rakousko Uherskem přesněji s Českými zeměmi, které byly jeho součástí. Vedle industriálního růstu měly úzkokolejné dráhy pomoci i v rozvoji turistiky v těchto oblastech.Na rozdíl od ostatních německých zemí pokrývala saská železniční síť kolem roku 1875 značnou část země. Z důvodu hornatého reliéfu Saska však výrazně rostly náklady na výstavbu dalších železničních tratí. Kvůli snížení nákladů byly nové projekty drah projektovány především jako sekundární dráhy (Sekundärbahnen), jejichž menší poloměry oblouků, jednodušší provozními postupy a menší nároky na zabezpečení tratě vedly k významné redukci nákladů. Při snaze o napojení řady Krušnohorských údolí s bohatou průmyslovou výrobou se však i náklady na vybudování normálněrozchodných sekundárních drah ukázaly jako příliš vysoké. Nakonec bylo v Sasku rozhodnuto vybudovat po vzoru hornoslezské Oberschlesische Schmalspurbahn budoucí železniční projekty jako úzkorozchodné dráhy. V roce 1881 zahájily

Mapa

Úzkorozchodné dráhy v Sasku. R.D. Rolf-Dresden. Tento soubor pochází z Wikimedia Commons. A je Public domain

Královské saské státní dráhy (Königlich Sächsische Staatseisenbahnen) provoz na , Wilkau – Hasslau - Kirchberg první úrozchodné železnici v Sasku. V tomto roce již také probíhala výstavba tratí Hainsberg – Kiptsdorf a Oschatz - Mügeln - Döbeln. V krátkém sledu vznikla během několika málo let řada dalších tratí. Značná část sekundárních tratí vybudovaných po roce 1880 měla rozchod 750 mm. V normálním rozchodu (1435 mm) byly budovány pouze tratě, které propojily již existující normálně rozchodné tratě nebo na kterých by byla překládka zboží z normálně rozchodných na úzkorozchodné vagony příliš nákladná.

Nákladní vlak s podvalovými vozy tažený s lokomotivou IV K v Oschatz (1988) 1927

Do roku 1900 dosáhla síť úzkokolejek takřka svého maximálního rozsahu. Po roce 1900 bylo vybudováno již pouze několik tratí. Přes nízké zisky které přinášely, byly důležité pro hospodářský rozvoj Saska, především pro industrializaci chudých obcí v Krušných horách. Problémy způsobovala především časově náročná překládka přepravovaného nákladu na normálně rozchodné vagony. Na trati Klotzsche - Königsbrück byl ve snaze vyhnout se překládání testován kontejnerový systém (tzv. Umsetzkästen), pokusy však byly po krátké době ukončeny a trať byla přebudována na normální rozchod. V následujících letech byly využívány především podvalové vozy. V červenci 1897 byly úzkorozchodné dráhy těžce poškozeny povodněmi. Zasaženy byly především tratě ve východní části Krušných hor, Müglen - Geising - Altenberg a Hainsberg - Kipsdorf, poškozeny byly i tratě v západní části Krušných hor. Po první světové válce bylo v Sasku vybudováno již jen několik úzkorozchodných drah. Byly dokončeny započaté projekty, například prodloužení Müglitztalbahn do Altenbergu nebo stavba spojovací tratě Klingenberg - Colmnitz - Oberdittmannsdorf. Stavební práce na Pöbelské dráze ze Schmiedebergu do české Moldavy, které započaly v roce 1920, byly v listopadu 1923 z finančních důvodů ukončeny. Ve dvacátých letech minulého století se začínala záporně projevovat konkurence automobilové a autobusové dopravy. Které ubíraly úzkokolejkám práci. Deutsche Reichsbahn se snažila odlivu bránit zavedením nových moderních osobních vozů s parním vytápěním a elektrickým osvětlením a také nasazením výkonnějších lokomotiv. Uvažovalo se o přebudování některých tratí na normální rozchod, tato idea však byla realizována pouze v případě Müglitztalbahn. Pro několik tratí bylo od třicátých let plánováno uzavření, ke kterému však nedošlo. V třicátých letech byla v Kipsdorfu a Bertsdorfu vybudována nová věžová stavědla, nádraží Kipsdorf a Oberwiesentahl byly kompletně přestavěny a rozšířeny.

V průběhu druhé světové války stagnoval další technický rozvoj. Stále více traťového personálu bylo povoláno do služby u Wehrmachtu a údržba byla v rostoucí míře zanedbávána. Přesto musely být na několika tratích podávány i nadále enormní dopravní výkony kvůli zásobování válečného hospodářství. Bojovými akcemi byly saské úzkorozchodné dráhy zasaženy jen málo. S přibližující se frontou byl v dubnu a květnu 1945 provoz na úzkorozchodných drahách v Sasku přerušen. Po bezpodmínečné kapitulaci Německa 8. května 1945 se podařilo provoz na úzkorozchodných tratích v Sasku rychle znovu obnovit. Zpočátku působil problémy špatný stav vozového parku, silně poškozené opravárenské dílny v Chemnitzu navíc dočasně nemohly provádět žádné opravy úzkorozchodných lokomotiv. Proto například na úzkorozchodné trati Kohlmühle - Hohnstein dočasně utichl provoz, když musely být provedeny opravy na jediné provozuschopné lokomotivě. V roce 1946 se situace dále vyostřila, když část nejmodernějších a nejvýkonnějších lokomotiv musela být odevzdána Sovětskému svazu jako válečné reparace. Hornolužické tratě Herrnhut - Bernstadt a Taubenheim - Dürrhennersdorf byly již v roce 1945 v rámci reparací zcela demontovány. Na několika tratích v Krušných horách naopak došlo od roku 1946 k enormnímu nárůstu přepravy. Sovětský podnik Wismut SAG zahájil těžbu saského uranu a následně musely být při střídání směn přepravovány tisíce horníků do důlních závodů. Přesto zůstaly dopravní výkony na celkem nízké úrovni. V květnu 1947 například bylo 467 vozů z celkového stavu z 521 osobních vozů a 120 nákladních vozů odstaveno, protože nebyly nutné pro zajištění přepravy.

Lößnitzgrundbahn,White Horse (1984) Tento soubor pochází z Wikimedia Commons. A je Public domainTeprve poté, co byly do služby zavedeny nové, výkonné úzkorozchodné lokomotivy, se po roce 1953 prekérní situace očividně uvolnila. Se zahájením závodních dovolených organizovaných odborovou organizací Freier Deutscher Gewerkschaftsbund získaly od roku 1949 úzkorozchodné dráhy svůj původní význam jako výletní tratě. V padesátých letech byly znovu dosaženy dopravní výkony z předválečné doby. Přesto se však znovu opakovaly situace známé z dvacátých a třicátých let. Rychlejší, nově zřizované autobusové linky přetahovaly úzkorozchodným drahám cestující, přeprava nákladů byla v rostoucí míře přesouvána na nákladní automobilovou dopravu. Počátkem šedesátých let se situace na úzkorozchodných drahách vyhrotila. Kvůli nedostatečné údržbě byly po druhé světové válce koleje a drážní vybavení na většině tratí značně opotřebované, v řadě případů byla nutná kompletní obnova.

Také část vozového parku, především lokomotivy řady IV K, dosáhla na začátku šedesátých let hranice své životnosti.

Na vybraných úsecích nejdůležitějších tratí započala obnova kolejí a zařízení, oproti předchozím obdobím byly používány i kolejnice s betonovými pražci. Pro nedostatek alternativ započal podnik Raw Görlitz-Schlauroth v roce 1962 s výrobou hojného počtu lokomotiv řady IV K a VI K. Přesto se však ukázalo, že musí být učiněno zásadní rozhodnutí o další existenci úzkorozchodných tratí Deutsche Reichsbahn. Při prověrce rentability provozu na úzkorozchodných tratích provedené v letech 1963/1964 se došlo k závěru, že další existence tratí má smysl pouze s radikální obnovou vozového parku i dopravních zařízení. Argumenty pro uzavření tratí byly nejen technické, ale i ekonomické. Jako důležité zdůvodnění zrušení tratí byl uveden nedostatek prostředků na obnovu tratí jakož i na výrobu nových dieselových lokomotiv a vagonů.

14. května 1964 vláda NDR schválila usnesení o ukončení provozu na téměř 70% úzkorozchodných tratí v NDR do roku 1970. Pro nedostatek autobusů a nákladních automobilů byl tento plán zpočátku realizován velmi pomalu. Rušení několika tratí na konci sedmdesátých let bylo doprovázeno lidovými slavnostmi. Odpor vůči rušení tratí narůstal, a tak se v následujících letech úřady snažily neoznamovat rušení příliš předem a vůbec omezit publicitu s ukončením provozu spojenou. Značnou pozornost vzbudila v roce 1971 převrácená úzkorozchodná lokomotiva u Frauensteinu, která úřadům sloužila jako dobrý argument pro nespolehlivost úzkorozchodných drah. Na druhou stranu se však část veřejnosti začala o plány na ukončení provozu na úzkorozchodných tratích více zajímat. Úřady nebyly schopné objasnit, jak s ohledem na malé počty autobusů zvládnout pravidelně se vyskytující dopravní špičky během zimní turistické sezóny v Krušných a Lužických horách. S odkazem na „národohospodářský význam“ bylo v roce 1974 v NDR vybráno sedm úzkorozchodných drah, které měly být zachovány jako technické památky sloužící k přepravě turistů. V Sasku se to konkrétně týkalo čtyř tratí:

 • Cranzahl – Kurort Oberwiesenthal
 • Radebeul Ost – Radeburg
 • Freital – Hainsberg - Kurort Kipsdorf
 • Zittau – Kurort Oybin/ Kurort Jonsdorf

Pro úzkorozchodnou dráhu Radebeul Ost – Radeburg byla určena role ‘‘tradiční dráhy‘‘ (Traditionsbahn), výraz ‘‘muzejní dráha‘‘ byl v NDR zakázaný. Výběr byl mimo jiné ovlivněn činností železničních nadšenců, kteří od konce šedesátých let v Radebeulu shromažďovali a renovovali zbývající dvouosé vagony saských úzkorozchodných drah. Již v roce 1974 tam byly vypravovány první ‘‘tradiční vlaky‘‘.

Pro tratě které nebyly určeny k dalšímu zachování pokračoval přesun přepravy na silniční dopravu. Koncem roku 1975 byla zastavena zbývající nákladní přeprava na Thumer Netz a byla ukončena osobní přeprava mezi Oschatz a Mügeln. V roce 1977 byly vypravovány poslední vlaky na zbývajícím úseku nejdelší saské úzkorozchodné dráhy u Schönheide. U Přísečnická dráha (Pressnitztalbahn) stoupající malebným údolím Přísečnice k sasko-české hranici, úřady pevně trvaly na zrušení. Došlo k němu až v roce 1986, o více než deset let později než bylo původně stanoveno, kdy mohla být přeprava přesunuta na silniční dopravu a trať byla zrušena a následně i snesena.

Po pádu komunismu v roce 1989 vznikla pro úzkorozchodné dráhy provozované Deutsche Reichsbahn nová situace. Pracovní skupina DR se zabývala na počátku roku 1990 otázkou, jak úzkorozchodné dráhy provozovat v podmínkách tržního hospodářství. Již v roce 1990 vznikly spolky, které nechtěly čekat na státní předpisy a daly si za cíl co možná nejrychleji obnovit Přísečnickou dráhu a horní úsek trati Wilkau - Hasslau - Carlsfeld. Přestože jejich snahy zpočátku vyvolávaly nevěřícné úsměvy, skutečně se jim podařilo provoz na úsecích těchto tratí obnovit.

Od roku 1992 rostl tlak na uzavření nebo privatizaci úzkorozchodných drah. Jako první byla na ráně trať Oschatz - Kemmlitz, na které v té době probíhal jen nákladní provoz. Díky iniciativě sdružení Pro Bahn a podpoře zemských úřadů se podařilo trať rychle privatizovat a nákladní provoz ještě na několik dalších let zachovat. Nákladní přeprava byla ukončena i na ostatních tratích, na Weisseritzské a Žitavské dráze však až na konci roku 1994. V polovině devadesátých let byly saskou vládou diskutovány možnosti privatizace tratí, které měly být zachovány. Roli předjezdce na sebe vzal okres Zittau, který koncem roku 1996 převzal spolu s místními obcemi provoz na Žitavské úzkorozchodné dráze do vlastní režie. K stému výročí Fichtelbergbahn se konal v roce 1997 týdenní festival s bohatým programem. Přispěl ke změně stanoviska příslušných orgánů a i u této dráhy došlo k převodu do majetku okresu. Krátce potom odsunula své plány na ukončení provozu také Deutsche Bundesbahn a oznámila, že chce nadále provozovat obě tratě u Drážďan.

V současnosti vykonávají pravidelný provoz na saských úzkorozchodných tratích přepravní společnosti Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH (SDG, dříve BVO-Bahn), Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH (SOEG) a Döllnitzbahn GmbH.

K 1. lednu 2009 byly v provozu následující tratě:

 • Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG):
  • Cranzahl - Kurort Oberwiesenthal
  • Radebeul Ost – Radeburg
  • Freital-Hainsberg - Kurort Kipsdorf (mezi Dippoldiswalde a lázněmi Kurort Kipsdorf kvůli následkům katastrofických povodních od roku 2002 mimo provoz).
  • Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft:
  • Zittau - Kurort Oybin/Kurort Jonsdorf
 • Döllnitzbahn:
  • Oschatz - Mügeln - Kemmlitz / Glossen
 • Muzejní dráhy:
  • Jöhstadt - Steinbach
  • Schönheide - Stützengrün

 

 

 

Při psaní jsem využil zdrojů z Wikipedie. Fotografie Public Domain nebo moje vlastní.

V následujícím díle se zaměříme na fotofleky a fotrady :)


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 18. 3. 2010, 00:23 | Přečteno: 7678x | Kategorie: fotopruvodce | Napsal: admin |

Komentáře: 5

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/clients/client251/web255/web/beta/inc/func.php on line 407
.:. Zababa
Skvěle napsaný článek, děkuji za něj.
Odpověď | 2010-04-13 10:20:14

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/clients/client251/web255/web/beta/inc/func.php on line 407
.:. pantograf
Také mě se tento článek líbí. je dobře zpracovaný a poučný
Odpověď | 2010-04-14 21:25:28

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/clients/client251/web255/web/beta/inc/func.php on line 407
.:. JanSuchy
K textu "Při psaní jsem využil zdrojů z Wikipedie" by se hodilo dát odkaz na článek v České Wikipedii, ze kterého pan Hejl většinu okopíroval. Můj překlad z německé Wikipedie je značně kostrbatý, třeba by ho někdo ze čtenářů Railgallery vylepšil. Moc nechápu text "Fotografie Public Domain nebo moje vlastní." Třeba vétéčko v Jonsdorfu fotil Rolf a pod licencí "Public Domain" ho do Wikimedia Commons nenahrál.
Odpověď | 2010-05-07 20:11:23

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/clients/client251/web255/web/beta/inc/func.php on line 407
Dobrý den ,


Rádi bychom vás informovali o možnosti zapojit se do
5.ročníku soutěže o titul Nejkrásnější nádraží ČR.
Případně ji podpořit zveřejněním dle svých
možností na webových stránkách atd.

Soutěž pořádaná Asociací Entente Florale CZ - Souznění, o.s. je
součástí projektu Vlídná nádraží, jehož cílem je ve spolupráci se
správcem železnice, místními
organizacemi i jednotlivci postupně obnovovat krásu
železničních zastávek a nádraží a podporovat
návrat cestujících na železnici.

Své návrhy nádraží se třemi kvalitními a stručným
komentářem zasílejte nejpozději do 31. března
2011 na adresu nejkrasnejsinadrazi@cd.cz nebo
dostalova_alena@seznam.cz.

10 finalistů bude vybráno a zveřejněno 30. dubna.
Poté bude veřejnost hlasovat pro jednoho z nich do 31.
května 2011.
Slavnostní vyhlášení proběhne v Senátu ČR 17. června
2011.


Vylosovaný navrhovatel obdrží volnou rodinnou
vstupenku na zajímavou akci spojenou se železnicí - parní vlak
nebo jízdenku na jízdu po soukromé železnici
Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR probíhá od roku
2007.

Kandidáty na titul navrhuje veřejnost, která také
rozhoduje o vítězi.
Smyslem soutěže je zlepšit prostředí železničních
nádraží, stanic a zastávek a zvýšit zájem veřejnosti o
železnici a o cestování vlakem. Soutěž motivuje vlastníky,
správce, zaměstnance a obce k zodpovědné péči o svěřený
majetek. Po zásluze oceňuje dobrou práci lidí, kterým na jejich
nádraží či stanici opravdu záleží.

Zveřejňujeme finalisty v médiích a tím šíříme jejich
dobrou pověst a příklad pro ostatní.
Soutěž získává stále větší popularitu ve veřejnosti i v
médiích. Výsledky jsou vyhlašovány v Senátu za účasti
náměstka ministra dopravy, ředitelů či náměstků
Správy železniční dopravní cesty, Českých drah a dalších
dopravců, dále za účasti starostů vesnic a měst s
oceněnými nádražími a také těch, kteří se o stav stanic-
finalistů přímo zasloužili.

Soutěž vyhlašuje Asociace Entente Florale CZ
Souznění, o.s., spoluvyhlašovateli jsou dva význační spojenci v
obnově nádraží a stanic Bezdružicka - Mikroregion
Konstantinolázeňsko a Plzeňská dráha, o.s.. Mediálním
partnerem je Český rozhlas 2, Praha. Spolupracují Správa železniční
dopravní cesty,České dráhy, Jindřichohradecké místní dráhy,
Posázavský pacifik, Království železnic, ŽelPage, Foto Pavlík,
Grafické studio Žabka a Turistika CZ ,Klub železničních cestovatelů
a časopis Dráhař.

Vyhlášení výsledků a rozhovory se zaměstnanci oceněných
nádraží a stanic proběhly mj. na ČT 1, ČT 2, ČT 24, TV
Nova a TV Prima, v Českém rozhlasu Praha a
Radiožurnál, v rádiu Blaník, Rozhlasu Plzeň atd.
Články vycházejí v celostátním i regionálním tisku.


Vítězové jednotlivých ročníků jsou: 2007 - Ostroměř,
2008 - Trutnov,2009 - Zahrádky u České Lípy, 2010 -
Choceň.

Pátý ročník soutěže odstartoval 18. června 2010.
Těšíme se na Vaše návrhy adeptů pro další ročník,
na Vaše podněty a případně spolupráci.


www.aefcz.org
PhDr. Pavel Bureš, vedoucí projektu Vlídná nádraží
Ing. Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace
RNDr.Alena Dostálová

Bližší informace naleznete na stránkách:
odkaz
www.aefcz.org.S pozdravem
Alena Dostálová
Asociace EF CZ - Souznění V pevnosti 159/5b
128 00 Praha 2 - Vyšehrad

E-mail: dostalova_alena@seznam.cz
Tel.: 607281114 Web: www.aefcz.org
Odpověď | 2011-03-15 17:34:36

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/clients/client251/web255/web/beta/inc/func.php on line 407
.:. JimmiNu
katmtE odkaz
Odpověď | 2017-09-09 04:10:33
Přidej komentář
Jméno
Kontrola Zadejte číslo pět
Text

:-)
:-D
:-(
|-/
:-[]
;-)
8-|
8-o
Tlustě | Podtržené | Kurzíva  | zdroják | odkaz
 • Pro odeslání zprávy můžete použít klávesovou zkratku Alt+S. (Podporují jen některé prohlížeče)
 • HTML znaky budou převedeny na entity.
 • Vyjadřujte se tu jako doma, ať víme jak to u Vás vypadá.
 • Odkazy začínající http:// budou automaticky převedeny na odkazy , nepoužívejte však v jednom příspěvku více jak 3 - to dělají jen spam roboti:-)